fbpx

Algemene voorwaarden DayOff Events

 

Artikel 1 Definities

 1. DayOff Events: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65254880;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van DayOff Events;
 3. Derde partijen; de betrokken partijen waarmee DayOff Events samenwerkt;
 4. Overeenkomst; iedere overeenkomst gesloten tussen DayOff Events en opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van activiteiten;
 5. Deelnemer; een relatie van opdrachtgever die deelneemt aan een dienst;
 6. Dienst; een arrangement of activiteit;
 7. Overeenkomst; iedere overeenkomst waarbij DayOff Events zich jegens een opdrachtgever of deelnemer verplicht tot leveren van een dienst.
 8. Voorwaarden; hetgeen waar de overeenkomst op gebaseerd is wat wijst naar deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van DayOff Events.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. In het geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met DayOff Events of het feitelijk deelnemen aan een dienst van DayOff Events of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 5. DayOff Events heeft het recht om de activiteiten door derden te laten uitvoeren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 6. Afbeeldingen en specificaties van de door DayOff Events aangeboden evenementen of activiteiten zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat DayOff Events te bieden heeft.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever en deelnemer

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoet;
 • de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DayOff Events, haar werknemers en de door DayOff Events ingeschakelde derden, ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement of de activiteit en behoren zich als goed deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongeoorloofde gedragingen;
 • de deelnemer dient op zorgvuldige wijzigen met alle materialen en gebruikersvoorwerpen om te gaan en deze te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
 • de deelnemer dient voorafgaand aan gemotoriseerde evenementen/activiteiten geen alcohol en/of verdovende middelen gebruikt te hebben

2. De deelnemer die hinder en/of last oplevert voor DayOff Events of haar derden dan wel alcohol heeft genuttigd of verdovende middelen heeft gebruikt voorafgaand of tijdens de activiteit kan door DayOff Events van de activiteit worden uitgesloten, zonder dat door de opdrachtgever of deelnemer enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van gelden.

3.Alle uit hinder/overlast en/of alcoholgebruik/verdovende middelen door een deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever en/of deelnemer.

4. Indien voor een bepaalde activiteit voor een deelnemer aanvullende minimale vereisten worden gesteld, bijvoorbeeld een minimale leeftijd van 18 jaar of het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs, is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer daaraan voldoet.

5. Opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht om zich op eerste verzoek van DayOff Events te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

6. Degene die namens of ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De deelnemers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat DayOff Events een reservering bevestigd. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. DayOff Events zal in de overeenkomst/reserveringvsbevestiging vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag als voorschot betaald moet worden.
 3. DayOff Events is niet verplicht wijziging in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder uitbreiding van eerder vastgelegde afspraken, binden DayOff Events slechts indien en voor zover deze wijziging door hem schriftelijk is bevestigd. DayOff Events is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijzigingen. De eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk, na bevestiging van de wijziging, gefactureerd.
 4. Bij wijzigingen zal DayOff Events de opdrachtgever een bevestiging sturen van alle gegevens.

Artikel 5 Medische beperkingen

 1. Opdrachtgever is verplicht eventuele medische beperkingen en/of conditionele problemen dan wel bijzonderheden van de deelnemers reeds bij reservering kenbaar te maken dan wel dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de beperkingen schriftelijk aan DayOff Events door te geven. DayOff Events heeft een inspanningsverplichting om hieraan tegemoet te komen, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem verlangd kan worden.
 2. DayOff Events is gerechtigd de door haar gemaakte medische kosten in verband met medische problemen van deelnemers aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever de medische problemen van de deelnemer niet tijdig schriftelijk aan DayOff Events heeft doorgegeven is DayOff Events gerechtigd de desbetreffende deelnemers te weigeren zonder dat opdrachtgever en/of deelnemer recht hebben op restitutie van gelden.
 4. De deelnemer is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond is en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 6 Prijs en betaling

 1. Deze voorwaarden gelden mits een van de derde partijen andere stelt. Deze worden dan in de reserveringsbevestiging weergegeven. Indien de partij stelt dat er een borg betaald moet worden is dit op de reservering van toepassing en wordt dit ook vermeld.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient 30% van de prijs bij wijze van aanbetaling binnen 14 dagen na de verzenddatum van de reserveringsbevestiging te worden voldaan. Bij attracties geldt een aanbetaling van 50%. Voor feestavonden geldt een aanbetalingsverplichting van 60% van de prijs binnen 14 dagen na verzenddatum van de reserveringsbevestiging.
 3. Het restant te betalen bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de activiteit zal plaatsvinden door DayOff Events te zijn ontvangen.
 4. Extra voorwaarde bij Levensgroot Beerpong: er dient een waarborg te worden voldoen van €100,-. Deze dient vooraf per bank overgemaakt te zijn of mag bij levering contant worden betaald. Als er bij terugkomst niets in gebreke is etc. dan wordt de waarborg weer terugbetaald.
 5. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 42 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het bedrag binnen 7 dagen in één keer te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 6. Indien dit schriftelijk is overeengekomen kan de opdrachtgever het restant te betalen bedrag van de activiteit op de dag zelf contant voldoen. Pinnen is niet mogelijk.
 7. Indien er meer deelnemers dan door de opdrachtgever is aangekondigd aanwezig zijn, is het ter keuze van DayOff Events om deze personen bij het evenement toe te laten.
 8. Door opdrachtgever tijdens de activiteit gemaakte kosten dienen direct te worden voldaan.
 9. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele fruit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar zijn en opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook begrepen een gedeelte van een maand, aan DayOff Events is verschuldigd.

9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door DayOff Events worden gemaakt als   gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever komen ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalaat tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen is DayOff Events gerechtigd door de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever dan wel deelnemer is in dat geval ter zake de gemaakte incassokosten verschuldigd een tarief van 15%, met een minimum van € 100,00, van het verschuldigde bedrag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.

10. Indien DayOff Events voor de aanvang van het evenement geen volledige betaling heeft ontvangen is hij gerechtigd de deelnemers te weigeren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Opdrachtgever en/of deelnemers hebben in elk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 8  Annulering

 1. Opdrachtgever dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door DayOff Events geldt als annuleringsdatum.  De voorwaarden van de derde partij zullen hierbij bindend zijn. Als deze niet zijn vermeld, gelden de volgende voorwaarden: a. bij annulering binnen 90 dagen voor aanvang van het evenement 60% van de prijs van dienst verschuldigd, b. bij aanvang tot 30 dagen 80% van de prijs van de dienst verschuldigd, c. bij aanvang van 7 tot 30 dagen 90% van de prijs verschuldigd, d. binnen 7 dagen voor aanvang of later 100% van de prijs bij de dienst. Bij het niet komen opdagen is opdrachtgever een percentage van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Slecht weer en/of vorst is geen reden voor annulering. Er kan door DayOff Events altijd worden gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien DayOff Events door overmacht (deels) is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij nimmer gehouden enige daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtgever te vergoeden
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog(sgevaar), (dreiging van) terrorisme, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, staking en/of weersomstandigheden.
 3. Met overmacht wordt tevens gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of het risico van DayOff Events zijn ontstaan.

Artikel 10 Klachten

 1. Indien het evenement niet verloopt conform de verwachtingen van opdrachtgever, zijn opdrachtgever en/of de deelnemers verplicht daarvan ter plaatse direct melding te doen aan DayOff Events of derde partij. De derde partij zal DayOff Events op de hoogte stellen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan opdrachtgever dit uiterlijk binnen 8 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken aan DayOff Events.
 3. Indien DayOff Events op de dag van de activiteit noch binnen 8 dagen na afloop van het evenement klachten heeft ontvangen wordt het evenement geacht conform de verwachtingen te zijn verlopen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. DayOff Events is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever dan wel deelnemers, behoudens het hierna bepaalde.
 2. DayOff Events is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van DayOff Events is de aansprakelijkheid van DayOff Events voor schade aan de zijde van opdrachtgever en/of deelnemers beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van DayOff Events/derde partij in het desbetreffende geval zal uitkeren.
 3. DayOff Events is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loon- en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van opdrachtgever en/of deelnemer, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 4. DayOff Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens de opdrachtgever en/of deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door opdrachtgever dan wel deelnemer af te sluiten c.q. afgesloten verzekering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart DayOff Events voor aanspraken van deelnemers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DayOff Events.
 6. De hiervoor vernoemde uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers van DayOff Events, door DayOff Events ingeschakelde derden en/of dienstverleners.
 7. DayOff Events is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van opdrachtgever en/of deelnemers.
 8. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 12 Gemotoriseerde activiteiten

 1. Voor gemotoriseerde activiteiten, zoals onder andere Solex, Tuk Tuk en Scooter gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
 2. Opdrachtgever en deelnemers dienen de tijden waarin zij de voertuigen ter beschikking krijgen strikt na te leven, hetgeen betekent dat zij de voertuigen uiterlijk op het op de reserveringsbevestiging genoemde tijdstip weer bij derde partij dienen in te leveren. Indien de voertuigen niet op het voornoemde tijdstip zijn ingeleverd zijn opdrachtgever en/of deelnemer een zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbare boete verschuldigd van het door derde partij gestelde bedrag, oplopend tot €250,- per voertuig, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de deelnemer. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt er een waarborgsom van € 250,00.
 3. Reparatiewerkzaamheden aan de voertuigen komen voor rekening van derde partij, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van de deelnemers. Reparatiewerkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat DayOff Events daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Tenzij anders overeengekomen worden de reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door een vooraf door DayOff Events aan te wijzen reparateur. Reparatiewerkzaamheden worden slechts vergoed nadat opdrachtgever en/of deelnemer een gespecificeerde nota kan overleggen.
 4. Indien de deelnemers de voertuigen total loss rijden zijn zij een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde verschuldigd. Dit geldt ook bij diefstal van het voertuig.
 5. Bij de derde partij is er sprake van een eigen risico. Deze is opgenomen in de algemene voorwaarden van de derde partij of in de reserveringsbevestiging.
 6. De deelnemers dienen de door derde partij gegeven instructies met betrekking tot het besturen van de voertuigen in acht te nemen. Voorts zijn de deelnemers gehouden de wettelijke verkeersregels na te leven. DayOff Events is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan kleding en/of goederen van de deelnemer. Schade tengevolge van modder, vuil, smeer of schade ontstaan door weersomstandigheden en/of schade of vuil tengevolge van het rijden op een solex is eveneens uitgesloten.
 7. Opdrachtgever en deelnemer zijn gehouden om eventuele schade aan de voertuigen terstond aan DayOff events of derde partij te melden en er op toe te zien dat er te allen tijden op deugdelijke wijze een schadeformulier wordt ingevuld dat door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 13  Regeling ten aanzien van verhuur van objecten en attracties

 1.  De verhuurde objekten blijven eigendom van DayOff Events en mogen niet worden           onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van DayOff Events.
 2. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat DayOff Events, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
 3. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan DayOff Events kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
 4. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan DayOff Events, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven.
 5. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van DayOff Events geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en DayOff Events hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan DayOff Events te vergoeden. Indien door deze schade DayOff Events zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
 6. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vierentwintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen DayOff Events en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De rechter in de woonplaats van DayOff Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft DayOff Events het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.